… skauting je životní styl

Rodiče

Poslání a cíle střediska

Nabízíme program, který se snaží pomoct každému chlapci nebo dívce, aby se stali:

  • svobodným a rozvinutým člověkem,
    • který si je vědom vlastní důstojnosti, vlastních předností a omezení;
    • který se neustále zdokonaluje;
    • který si dokáže najít přiměřené zaměstnání, kde může využívat svoje schopnosti;
    • na jehož slovo a charakter se dá spolehnout;
  • příjemným člověkem,
    • který bere život pozitivně a shumorem;
    • který je skutečným přítelem;
    • který respektuje a brání práva a důstojnost druhých;
    • kterého naplňuje služba druhým;
    • který dokáže svoji rodinu budovat na základě lásky, pravdy, spravedlnosti a vzájemné pomoci;
  • aktivním členem své společnosti,
    • který je oddaný své vlasti, kraji, lidem a kultuře;
    • který podporuje demokracii a pluralitu;
    • který chápe politickou dimenzi společnosti a hraje aktivní a konstruktivní roli ve veřejném životě;
    • který podporuje toleranci, mír a mezinárodní spolupráci;
    • který je schopný čelit rasové, etnické a jiné nesnášenlivosti;
    • který má rád přírodu a aktivně ji chrání;
  • duchovně bohatým člověkem,
    • který objevuje duchovní realitu přesahující materiální svět a dávající životu smysl a směr;
    • který žije podle nalezených duchovních principů;
    • který respektuje ty, kteří hledají nebo nacházejí jiné odpovědi a pohledy na duchovní realitu a čelí fanatismu nebo fundamentalismu;
    • který si cení všeho, co je dobré ve světě a v lidech kolem něho.