6. oddíl skautek sv. Jany z Arku Kroměříž

oddíl střediska Polárka Kroměříž

Informace pro rodiče

Čas strávený s oddílem:

Schůzky:
Dítě se schází s družinou nebo oddílem jednou týdně v pravidelný čas. Pokud není předem domluveno jinak, probíhají schůzky v klubovně nebo jejím okolí. Obsahem schůzek bývá například hraní her, které směřují k cílenému rozvoji dětí.

Výpravy a víkendovky:
Přibližně jednou měsíčně podniká družina, oddíl nebo celé středisko jednodenní či víkendovou výpravu. Častou náplní je výlet do přírody, jehož prostřednictvím děti poznají dosud nenavštívená místa a rozvíjejí tak svůj vztah ke krajině a její kultuře. Cílem výprav mohou být například i náročnější sportovní aktivity, závody, skautská setkání či pomoc při charitativních akcích, které skauti sami pořádají. Výpravy vždy probíhají za přítomnosti (dospělé osoby) – vedoucích nebo družinových rádců či rádkyň.

Tábor:
Zpravidla jednou ročně – v průběhu letních prázdnin – se skauti a skautky vydávají na tábor. Někde jezdí na tábory oddíly samostatně, jinde celá střediska. Obvykle trvá 2-4 týdny a odehrává se v přírodě, ve stanech. Děti se podílejí na stavbě tábora i na jeho chodu (příprava dřeva, vaření apod.) V odtržení od civilizace rozvíjejí soběstačnost, schopnost obstát a najít si své místo v kolektivu. Také si osvojí mnoho praktických dovedností. Program je obvykle obohacen velkou výpravnou etapovou hrou, která nabízí dobrodružství a poskytuje prostor pro rozvoj kreativity.

Co získá dítě?
– najde kamarády, z nichž se mohou stát přátelé na celý život
– bude mít dostatek přirozeného pohybu a pobytu v přírodě
– naučí se samostatnosti, ale i práci v týmu, fungování v kolektivu, zodpovědnosti za sebe i druhé
– příjme za své hodnoty, jako jsou pravdomluvnost, slušnost či respekt k ostatním
– získá praktické dovednosti, které se mu budou v životě hodit – naučí se například postarat se o sebe v přírodě, osvojí si základy vaření či bezpečnosti při různých sportech a mnoho dalšího
– zažije mnohá dobrodružství – mezi dětmi různého věku, které se vzájemně učí a předávají si své znalosti a zkušenosti
– bude mít možnost podívat se do zahraničí a získat zahraniční kamarády na mezinárodních skautských akcích
– pětkrát ročně zdarma dostane skautský časopis odpovídající jeho věkové skupině, na členskou kartu bude moci čerpat různé slevy

Co získá skautský rodič?
– najde pro své dítě bezpečný kolektiv a dobrou partu, která dokáže příjmout dítě s jeho přednostmi a nedostatky
– o jeho dítě se zodpovědně postarají vedoucí, kteří jsou náležitě vzděláváni a mají praxi v práci s dětmi
– zajistí svému dítěti finančně nenáročný tábor – s vedoucími i dětmi, které dlouhodobě zná

Bezpečnost dětí:
Bezpečnost dětí je prioritou všech, kteří v Junáku působí. Bezpečnostní rizika sice nikdy nelze stoprocentně vyloučit, ale díky dodržování určitých pravidel a zásad je dokážeme úspěšně minimalizovat. pro dobrý start dítěte v oddíle je nezbytná vzájemná důvěra mezi rodiči a vedoucími. ta se týká i nezkreslených informací o případných obtížích a z nich plynoucích specifických potřebách Vašeho dítěte (bezlepková dieta, smyslové nebo pohybové omazení, hyperaktivita apod.) Jen informovaný vedoucí může předcházet zbytečným problémům či nedorozuměním a zajistit potřebná opatření umožňující dobré začlenění Vašeho dítěte.

Bezpečné prostředí:
Děti i vedoucí se ve skautském kolektivu na základě celoroční společné činnosti dobře znají a vědí, co od sebe očekávat a na co být připraveni. Vedoucí znají konkrétní potřeby či limity dětí a přizpůsobují jim program. na vedení oddílu se většinou podílí více vedoucích, kteří se vzájemně podporují a kontrolují.

Učení se činností:
Ve skautingu zastáváme názor, že nejlepší ochranou před nebezpečím je dobrá prevence. Je potřeba děti naučit, jak se chovat v určitých situacích, aby nebyly nebezpečné sobě ani svému okolí. Při přípravě dřeva nutně musíme dát dítěti do ruky sekyru. Věříme ale, že důkladné vysvětlení pravidel práce s ní, názorná ukázka a dohled vedoucích jsou cestou, jak dítě nejlépe ochránit nejen pro danou chvíli, ale i další život.

Vzdělávání vedoucích:
Skautští vedoucí jsou průběžně vzděláváni a absolvují zkoušky, které je opravňují vést oddíl. Mají také k dispozici široký výběr rozšiřujících vzdělávacích kurzů – napřiklad pro vodní či lanové aktivity. Pokud chtějí s dětmi podnikat takové aktivity, vždy trváme na tom, aby měli patřičnou kvalifikaci.

Krizová linka Junáka:
Pro vedoucí a členy, kteří se dostanou do krizové situace, máme k dispozici krizovou linku. její operátor vedoucímu poradí s řešením situace či mu pomlže sehnat pomoc.

Pojištění dítěte:
Všechny děti jsou na všech akcích Junáka úrazově pojištěny, a to i v případě, že v danou dobu nejsou členy Junáka. Případné čerpání pojistky doporučujeme řešit s vedoucím oddílu, případně se obrátit na ústředí Junáka.

Jak se zapojit do činnosti oddílu?